izrada web sajtova - telefon +381 (0)63-700-42-40
blue city media linkedin blue city media facebook


Šta mi radimo?

Naslovna -> Praktični saveti -> Izrada sajtova i ciljne grupe potrošača

Izrada sajtova i ciljne grupe potrošača


Izrada sajtova

Ključ uspešne marketinške strategije organizacije je istraživanje ponašanja potrošača. Ne postoji stratеška odluka izrada sajtova koja ne obuhvata analizu ponašanja potrošača (npr. analiza konkurencije zahteva analizu šta potrošači misle u pogledu konkurentskih marki, koji potrošači kupuju određene marke i zašto i u kojim situacijama potrošači kupuju i koriste konkurentske brendove. Što se bolje potrošači poznaju to su veće šanse za razvoj uspešnih brendova.

Motivacija je razlog ponašanja. Motivacija se može opisati kao pokretačka snaga unutar pojedinaca koja ih podstiče na akciju. Motivacija postoji kao rezultat nezadovoljenja potreba. Nezadovoljene potrebe, želje i zahtevi potrošača stvaraju tenziju koja podstiče na ponašanje (kupovinu proizvoda/usluga ) radi ostvarenja ciljeva i zadovoljenja potreba.

Motivacija može da bude pozitivna i negativna: pozitivna – pokretačka snaga unutar pojedinca usmerava potrošača prema cilju i negativna – pokretačka snaga odvraća potrošača od cilja. Potrebe i ciljevi se konstantno razvijaju i menjaju.

Dinamičku prirodu motivacije podstiču sledeći faktori:

 • • postojeće potrebe nikad nisu u potpunosti zadovoljene;
 • • kada se u određenom stepenu zadovolje potrebe, javljaju se nove na višem nivou;
 • • kada se ostvare ciljevi, postavljaju se novi i viši.

Podsticanje određenog niza potreba u određenom vremenu može da bude prouzrokovano: internim (fiziološkim i emocionalnim motivima) ili eksternim stimulansima iz okruženja.

Ekonomski motivi ponasanja potrosaca


Ekonomisti klasične ekonomske teorije Smit, Maršal, Rikardo i drugi proučavali su ponašanje potrošača. Osnovno polazište im je bilo da je čovek racionalno ekonomsko biće (homo economicus) i da se pri nastojanju da zadovolji svoje potrebe rukovodi svojim ličnim interesima. On nastoji da racionalnim trošenjem limitiranih prihoda maksimalno zadovolji vlastite potrebe.

Sociološki motivi ponašanja potrošača


Čovek nije samo ekonomsko biće (homo economicus), on je pripadnik ljudske zajednice, pa prema tome i društveno biće. On neke od svojih potreba podmiruje u okviru i pod uticajem društvene zajednice i sredine kojoj pripada. Čovek odluke o kupovini donosi individualno, ali pod bitnim uticajem socioloških faktora koji oblikuju njegov potrošački profil. Kao što se vidi društveni profil potrošača oblikuju brojni faktori, ali svaki na svoj specifičan, način.

Socijalna grupa u kojoj se donose brojne odluke o kupovinama stvara prve navike deci koje se kasnije duboko ukorenjuju u ličnost. Istina kasnije se te navike modifikuju i proširuju ali u interakciji sa drugim sociološkim faktorima, što znači da i te prve navike učestvuju u oblikovanju društvenog profila potrošača.

Psihološki motivi ponašanja potrošača


Ekonomski i sociološki motivi objašnjavaju dosta komponenti ponašanja ljudi kao potrošača, ali to još nije dovoljno za sveobuhvatno objašnjenje. Mora se imati u vidu činjenica da čovek nije samo ekonomsko i socijalno biće. On je i duhovno biće. On ima svoju psihu (dušu) i svoj interni način doživljavanja sveta oko sebe. Ekonomski i socijalni faktori deluju na ličnost spolja, ali se u ličnosti odigravaju interni procesi od kojih zavisi kako će te uticaje primiti i kako će na njih reagovati.

Na oblikovanje psihološkog profila potrošača, pored ostalih deluju sledeći faktori:

 • • Osobine same ličnosti
 • • Klasna svest potrošača
 • • Stavovi i mišljenja okoline
 • • Vodeće mišljenje u društvu
 • • Motivacije
 • • Pojava inovacija i sklonost ličnosti ka inovacijama
 • • Motivacija i značaj nameravane kupovine
 • • Mogućnost sagledavanja rizika itd.


Sve faktore treba imati na umu pri odabiru ciljne grupe i nacina na koje cete motivisati vase potencijalne klijente/potrosace, narocito ako po prvi put razmisljate o ozbiljnoj marketing kampanji pa makar ona pocela paralelno sa izradom web sajtova. Treba proceniti da li cete upotrebiti tradicionalan, drustveno-psiholoski, emotivan pristup ili inovativan pristup da se priblizite vasoj ciljnoj grupi ili pak miks koliko vam to vasi proizvodi/usluge dozvoljavaju.


Profesionalna izrada web sajtova i više od toga,

Naslovna -> Praktični saveti -> Izrada sajtova i ciljne grupe potrošača


izrada web sajtova - jquery blank css3 blank izrada web sajtova - php blank html5 blank mysql blank linux blank ajax blank java script blank w3c

BRZA I PROFESIONALNA IZRADA WEB SAJTOVA, UNIKATAN WEB DIZAJN. UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE.

Poboljšajte poslovne rezultate!